₹2000 થી 3000 ના રનિંગ ૧ ફુટના નવા સોફા ફોમ અને લેધર ફિનિશ કાપડ સાથે

Haripar Taravada, Gujarat, India, Rajkot  |  Posted On 22 July , Ad ID: 12287

Add to favorites

  |  Ad Category : Furniture > Sofa

Description Views:112 / Condition: New

રનિંગ ફુટના 2000 થી 3000 સુઘી બનાવવા માટે

18mm પલાયવુડ
લેઘર ફીનીશ કાપડ
30,32,40 ડેન્સિટી ફોમ

તમારી સાઇઝ અને મરજી મુજબની વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાં આવશે

Whatsapp link

http://api.whatsapp.com/send?phone=919558938928

Work shop address

STiTched Sofa
https://maps.app.goo.gl/35PNJTmdp28UCVaw5

More images

https://photos.app.goo.gl/gb5Wbn47so3AEZu17

#sofa #lsofa #lcorner #cornersofa #launger #ccorner #roundcorner #latherfinishfabric #lathertypefabric #kurlon #plywood #woodenstrcture

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
Related Ads
22nd September
21st September
21st September
14th September
13th September
Ads By STiTched Sofa
29th June
  Online STiTched Sofa
(Active here since 29th June,2021)
20000
*******015 Show 7990265015
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..